O C T A N
OCTAN plus

GDPR

Aktualizované

22.10.2021

Spoločnosť OCTAN plus s.r.o., so sídlom: Hlavná 249, Horné Saliby 925 03, IČO: 34 143 050, zapísanému: Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 2117/T, so štatutárnym orgánom: Bc. Natália Šmidová, konateľ a kontaktným údajom: info@octan.sk (ďalej len „prevádzkovateľ“ alebo „dodávateľ“) týmto informuje dotknutú osobu, že jej osobné údaje budú spracúvané na základe § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“), v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt/miesto podnikania nakoľko to nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy.

Osobné údaje budú uchovávané po dobu trvania zmluvného vzťahu resp. dobu ustanovenú v zmysle osobitných predpisov o účtovníctve, o archívoch a registratúrach alebo medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Prevádzkovateľ týmto súčasne informuje dotknutú osobu, že na základe písomnej žiadosti alebo osobne u prevádzkovateľa má právo:

  • žiadať o prístup k svojim osobným údajom podľa ust. § 21 Zákona o ochrane osobných údajov,
  • kedykoľvek svoj súhlas odvolať
  • na opravu osobných údajov podľa ust. § 22 Zákona o ochrane osobných údajov,
  • na výmaz osobných údajov podľa ust. § 23 Zákona o ochrane osobných údajov,
  • na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa ust. § 24 Zákona o ochrane osobných údajov,
  • na presnosť osobných údajov podľa ust. § 26 Zákona o ochrane osobných údajov,
  • namietať spracúvanie osobných údajov podľa ust. § 27 Zákona o ochrane osobných údajov,
  • podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR podľa ust. § 100 a nasl. Zákona o ochrane osobných údajov

KVALITA NA PRVOM MIESTE

Pracovné odevy vyrábame sériovo, ale aj na zákazku vrátane nadrozmerných odevov. Sú určené pre priemyselné odvetvia, ako je strojárenský, potravinársky, zdravotný, stavebný, ale aj pre záchranné a bezpečnostné zložky.